pwd. Marek Wieczorek HO
przewodniczący KSW
e-mailtelefon
pwd. Marcin Proszowski HO
z-ca przewodniczącego
e-mailtelefon
pwd. Kamil Wójcicki HO
sekretarz KSW
e-mailtelefon
pwd. Mikołaj Mikołajewski HO
członek KSW
e-mailtelefon
pwd. Paulina Janas HO
członek KSW
e-mailtelefon
phm. Monika Rogulska
członek KSW
e-mailtelefon


REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH
HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP, zwana dalej „Kapitułą” lub „KSW”, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.
2. Kapituła działa na podstawie powołania rozkazem przez Komendanta Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP.
3. Celem działania Kapituły jest:
a) nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie:
* Harcerka Orla / Harcerz Orli (załącznik nr 1)
* Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej (załącznik nr 2)
b) nadzór nad poziomem i przebiegiem prób wędrowniczych (warsztaty dla drużyn wędrowniczych)
c) organizacja zdobywania stopni,
d) praca z kadrą wędrowniczą,
e) współpraca z innymi zespołami,
f) umacnianie środowisk wędrowniczych w hufcu,
g) inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni,
h) zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie.
4. Kapituła jest uprawniona do prowadzenia prób na stopnie wędrownicze:
* Harcerka Orla/ Harcerz Orli
* Harcerka Rzeczypospolitej/ Harcerz Rzeczypospolitej
tzn. podejmowania decyzji o zatwierdzeniu prób i ich otwarciu oraz zamknięciu prób i przyznaniu stopni.
5. KSW prowadzi próby wędrownicze oraz próby na stopnie dla członków z przydziałem służbowym do hufca.
6. Kapituła składa się od trzech do sześciu członków. W skład Kapituły mogą wchodzić harcerze
i instruktorzy posiadający minimum stopień Harcerza Orlego, a w przypadku prowadzenia prób na
stopień Harcerza/Harcerki Rzeczypospolitej koniecznie w składzie musi znajdować się członek z tym stopniem wędrowniczym lub instruktor w stopniu min. podharcmistrza.
7. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez Kapitułę spośród jej członków bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem przez Komendanta Hufca.
8. Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Kapituły, z zastrzeżeniem warunku określonego w pkt. 6. tego regulaminu.
9. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. Muszą oni uzyskać jednak akceptację większości członków Kapituły i być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie.
10. Kapituła rozpatruje wnioski tylko w obecności zainteresowanego.
11. Każdy z członków ma prawo zrezygnować z pracy w Kapitule składając pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Kapituły. Przewodniczący jest zobowiązany w ciągu 7 dni złożyć wniosek o zwolnienie takiego członka w rozkazie Komendanta Hufca.
12. Kapituła zbiera się w zależności od potrzeb zgłoszonych przez probantów. Termin spotkania przewodniczący podaje za pośrednictwem kalendarza internetowego hufca.
13. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich kartami, które przechowywane są w biurze hufca.
14. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym, kolejna próba może być otwarta dopiero po upłynięciu 3 miesięcy.
15. Kapituła zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
16. W przypadkach spornych, decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.
17. Zmian w powyższym regulaminie może dokonać Kapituła podczas demokratycznego głosowania.
18. Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Komendę Hufca, po wcześniejszym jej przedłożeniu przez Przewodniczącego Kapituły. Każdorazowa zmiana w regulaminie musi być zatwierdzona uchwałą Komendy Hufca.

II. OTWARCIE PRÓBY

1. Próbę na stopień HO może podjąć wyłącznie wędrownik mający ukończone lat 16, a na stopień HR – ukończone 18 lat. Wędrownicy zdobywają stopnie indywidualnie.
2. Zdobycie stopnia, ułożenie indywidualnej próby na stopień, planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby.
3. Kandydat zgłasza się do Kapituły z opiekunem, planem realizacji próby z konkretnymi zadaniami, aktualną książeczką harcerską i potwierdzeniem opłaconych składek.
4. Czas trwania próby zależy od osoby zainteresowanej, lecz nie powinien przekraczać czasów prób wynikających z wymagań.
5. W celu otwarcia próby należy przedłożyć w KSW:
– kartę próby (załącznik nr 5 lub 6),
– wniosek o otwarcie próby (załącznik nr 3 lub 4) z opinią bezpośredniego przełożonego.
Wzory wniosku i karty próby są dostępne w biurze hufca oraz na stronie internetowej hufca.
6. Na posiedzenie Kapituły zainteresowany przybywa z opiekunem próby. Obecność opiekuna jest wymagana.
7. Kapituła podejmuje decyzję o zatwierdzeniu próby i jej otwarciu albo odmawia zatwierdzenia próby i jej otwarcia, po zapoznaniu się z programem próby, opinią bezpośredniego przełożonego oraz po rozmowie z zainteresowanym i opiekunem próby.
8. Kapituła może za zgoda zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, oraz przydzielić dodatkowe zadania.

III. PRZEBIEG PRÓBY

1. Kandydat, któremu otwarto próbę, realizuje zadania określone w planie potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób.
2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest harcerz w stopniu równym lub wyższym od zdobywanego, nadzorujący z racji pełnionej funkcji realizację zadania lub będący świadkiem jego wykonania. Potwierdzający w planie realizację zadania gwarantuje swoim autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania. Jeżeli ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę nie będącą członkiem ZHP (np.: socjolog, pedagog, dyrektor domu kultury, prezydent miasta) potwierdzenia dokonuje właściwa osoba.
3. Jakiekolwiek zmiany w planie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek kandydata.

IV. ZAMKNIĘCIE PRÓBY

1. O zamknięciu próby decyduje Kapituła na podstawie: analizy jej przebiegu wynikające z przedłożonych dokumentów i wyniku rozmowy z osobą zainteresowaną, w wyniku przedłożenia wniosku o zamknięcie próby (załącznik 7 lub 8) oraz przesłaniu w wersji elektronicznej raportu z próby.
2. Podsumowanie próby oraz rozmowę Kapituła przeprowadza w obecności osoby zdobywającej dany stopień i w obecności opiekuna próby.
3. W celu zamknięcia próby zdobywający stopień zbiera dokumentacje, prezentując ją w czasie spotkania z Kapitułą. Opiekun przedstawia Kapitule opinie o zdobywającym stopień i przebiegu próby.
4. Kapituła może żądać przedstawienia wszelkich materiałów programowych, metodycznych, konspektów zajęć, programów kursów, itd. opracowanych przez kandydata w trakcie trwania próby.
5. Kapituła może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu wymagań na stopień.
W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby Kapituła może wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz przedłużyć próbę.
6. Kapituła po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując odpowiedni wniosek do Komendanta Hufca.
7. Kapituła występuje do Komendanta Hufca z wnioskiem o zamkniecie próby z wynikiem negatywnym w przypadku przekroczenia zakładanego okresu próby o więcej niż 3 miesiące.
8. Kandydat, którego próba została zamknięta z wynikiem negatywnym, może powtórnie otworzyć próbę najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
9. W uzasadnionych wypadkach losowych, probant ma prawo złożyć wniosek o przedłużenie próby lub jej czasowe zawieszenie.
10. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kapituły w terminie 7 dni, pisząc wniosek do Przewodniczącego Kapituły.
13. O każdej z powyższych decyzji dotyczących zamknięcia próby Kapituła zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić Komendanta Hufca, który ogłasza decyzję w najbliższym rozkazie. W tym czasie kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Kapituły do Komendanta Hufca.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. KSW bierze pod uwagę tylko zadania, które zostały zrealizowane podczas trwania próby.
2. Próba wędrownicza w swoich zadaniach powinny uwzględniać zdobywanie znaku służby lub sprawności zaawansowanej lub mistrzowskiej.
3. Wszelkie zmiany zadań próby lub opiekuna należy konsultować z KSW.
4. Programy prób są własnością kapituł i są przechowywane w ich dokumentach.
5. Stopień zdobyty w Kapitule ogłasza Komendant Hufca w swoim rozkazie.
6. Opiekunem próby może być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia HO – w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia HR – minimum w stopniu podharcmistrza). Opiekun powinien uzyskać pozytywną akceptację Kapituły.
7. Opiekun próby może jednocześnie być opiekunem tylko dwóch kandydatów, w tym samym czasie trwania obydwu prób.
8. Opiekunem próby może być członek KSW.
9. Z każdego posiedzenia KSW sporządzany jest protokół, który przesłany mailem z odpowiednią prośbą do komendanta stanowi wystarczające minimum do otwarcia lub zamknięcia stopnia i ogłoszenia w rozkazie.
10. Program próby powinien zostać opracowany i przedstawiony Kapitule w formie karty próby. Wzór kart dostępny jest w formie załączników do regulaminu i tylko próby na tych drukach będą brane pod uwagę.


DOKUMENTY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

Powrót na górę

Login

Register| Forgot Password?

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow