pwd. Mikołaj Mikołajewski HO
przewodniczący KSW
e-mailtelefon
phm. Marcin Proszowski HR
z-ca przewodniczącego
e-mailtelefon
phm. Edyta Groblica HO
z-ca przewodniczącego
e-mailtelefon
pwd. Kamil Wójcicki HO
sekretarz KSW
e-mailtelefon
pwd. Maurycy Proszowski
członek KSW
e-mailtelefon
pwd. Bartosz Guścin HO
członek KSW
e-mailtelefon

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH
HUFCA STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP, zwana dalej „Kapitułą” lub „KSW”, jest kapitułą stopni w rozumieniu pkt. 9 części „Zasady zdobywania stopni harcerskich” załącznika nr 1 „Systemu stopni harcerskich” do uchwały nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z 15 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia instrumentu metodycznego – stopnie harcerskie.
2. Kapituła działa na podstawie powołania rozkazem przez Komendanta Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP.
3. Celem działania Kapituły jest:
a) nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie:
* Harcerka Orla / Harcerz Orli (załącznik nr 1)
* Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej (załącznik nr 2)
b) nadzór nad poziomem i przebiegiem prób wędrowniczych (warsztaty dla drużyn wędrowniczych)
c) organizacja zdobywania stopni,
d) praca z kadrą wędrowniczą,
e) współpraca z innymi zespołami,
f) umacnianie środowisk wędrowniczych w hufcu,
g) inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni,
h) zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie.
4. Kapituła jest uprawniona do prowadzenia prób na stopnie wędrownicze:
* Harcerka Orla/ Harcerz Orli
* Harcerka Rzeczypospolitej/ Harcerz Rzeczypospolitej
tzn. podejmowania decyzji o zatwierdzeniu prób i ich otwarciu oraz zamknięciu prób i przyznaniu stopni.
5. KSW prowadzi próby wędrownicze oraz próby na stopnie dla członków z przydziałem służbowym do hufca.
6. Kapituła składa się od trzech do sześciu członków. W skład Kapituły mogą wchodzić harcerze
i instruktorzy posiadający minimum stopień Harcerza Orlego, a w przypadku prowadzenia prób na
stopień Harcerza/Harcerki Rzeczypospolitej koniecznie w składzie musi znajdować się członek z tym stopniem wędrowniczym lub instruktor w stopniu min. podharcmistrza.
7. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły wybrany przez Kapitułę spośród jej członków bezwzględną większością głosów i mianowany rozkazem przez Komendanta Hufca.
8. Kapituła podejmuje decyzję zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Kapituły, z zastrzeżeniem warunku określonego w pkt. 6. tego regulaminu.
9. Przewodniczący ma prawo zaproponować do składu Kapituły nowych członków. Muszą oni uzyskać jednak akceptację większości członków Kapituły i być powołani w jej skład przez Komendanta Hufca w jego rozkazie.
10. Kapituła rozpatruje wnioski tylko w obecności zainteresowanego.
11. Każdy z członków ma prawo zrezygnować z pracy w Kapitule składając pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Kapituły. Przewodniczący jest zobowiązany w ciągu 7 dni złożyć wniosek o zwolnienie takiego członka w rozkazie Komendanta Hufca.
12. Kapituła zbiera się w zależności od potrzeb zgłoszonych przez probantów. Termin spotkania przewodniczący podaje za pośrednictwem kalendarza internetowego hufca.
13. Kapituła prowadzi swoją dokumentację oraz ewidencję prób wraz z ich kartami, które przechowywane są w biurze hufca.
14. W przypadku zamknięcia próby z wynikiem negatywnym, kolejna próba może być otwarta dopiero po upłynięciu 3 miesięcy.
15. Kapituła zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
16. W przypadkach spornych, decyzję podejmuje przewodniczący Kapituły.
17. Zmian w powyższym regulaminie może dokonać Kapituła podczas demokratycznego głosowania.
18. Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Komendę Hufca, po wcześniejszym jej przedłożeniu przez Przewodniczącego Kapituły. Każdorazowa zmiana w regulaminie musi być zatwierdzona uchwałą Komendy Hufca.

II. OTWARCIE PRÓBY

1. Próbę na stopień HO może podjąć wyłącznie wędrownik mający ukończone lat 16, a na stopień HR – ukończone 18 lat. Wędrownicy zdobywają stopnie indywidualnie.
2. Zdobycie stopnia, ułożenie indywidualnej próby na stopień, planowanie i realizację prób na te stopnie wspiera opiekun próby.
3. Kandydat zgłasza się do Kapituły z opiekunem, planem realizacji próby z konkretnymi zadaniami, aktualną książeczką harcerską i potwierdzeniem opłaconych składek.
4. Czas trwania próby zależy od osoby zainteresowanej, lecz nie powinien przekraczać czasów prób wynikających z wymagań.
5. W celu otwarcia próby należy przedłożyć w KSW:
– kartę próby (załącznik nr 5 lub 6),
– wniosek o otwarcie próby (załącznik nr 3 lub 4) z opinią bezpośredniego przełożonego.
Wzory wniosku i karty próby są dostępne w biurze hufca oraz na stronie internetowej hufca.
6. Na posiedzenie Kapituły zainteresowany przybywa z opiekunem próby. Obecność opiekuna jest wymagana.
7. Kapituła podejmuje decyzję o zatwierdzeniu próby i jej otwarciu albo odmawia zatwierdzenia próby i jej otwarcia, po zapoznaniu się z programem próby, opinią bezpośredniego przełożonego oraz po rozmowie z zainteresowanym i opiekunem próby.
8. Kapituła może za zgoda zainteresowanego zmienić proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej realizacji, oraz przydzielić dodatkowe zadania.

III. PRZEBIEG PRÓBY

1. Kandydat, któremu otwarto próbę, realizuje zadania określone w planie potwierdzając ich wykonanie u uprawnionych osób.
2. Uprawnionym do potwierdzenia realizacji zadań próby jest harcerz w stopniu równym lub wyższym od zdobywanego, nadzorujący z racji pełnionej funkcji realizację zadania lub będący świadkiem jego wykonania. Potwierdzający w planie realizację zadania gwarantuje swoim autorytetem rzetelność i prawidłowość jego wykonania. Jeżeli ze względu na specyfikę zadania logicznym jest potwierdzenie wykonania zadania przez osobę nie będącą członkiem ZHP (np.: socjolog, pedagog, dyrektor domu kultury, prezydent miasta) potwierdzenia dokonuje właściwa osoba.
3. Jakiekolwiek zmiany w planie próby w trakcie jej trwania dopuszczalne są wyłącznie za zgodą Kapituły na uzasadniony pisemny wniosek kandydata.

IV. ZAMKNIĘCIE PRÓBY

1. O zamknięciu próby decyduje Kapituła na podstawie: analizy jej przebiegu wynikające z przedłożonych dokumentów i wyniku rozmowy z osobą zainteresowaną, w wyniku przedłożenia wniosku o zamknięcie próby (załącznik 7 lub 8) oraz przesłaniu w wersji elektronicznej raportu z próby.
2. Podsumowanie próby oraz rozmowę Kapituła przeprowadza w obecności osoby zdobywającej dany stopień i w obecności opiekuna próby.
3. W celu zamknięcia próby zdobywający stopień zbiera dokumentacje, prezentując ją w czasie spotkania z Kapitułą. Opiekun przedstawia Kapitule opinie o zdobywającym stopień i przebiegu próby.
4. Kapituła może żądać przedstawienia wszelkich materiałów programowych, metodycznych, konspektów zajęć, programów kursów, itd. opracowanych przez kandydata w trakcie trwania próby.
5. Kapituła może bezpośrednio sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu wymagań na stopień.
W przypadku wątpliwości co do sposobu realizacji próby Kapituła może wyznaczyć kandydatowi dodatkowe zadania oraz przedłużyć próbę.
6. Kapituła po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując odpowiedni wniosek do Komendanta Hufca.
7. Kapituła występuje do Komendanta Hufca z wnioskiem o zamkniecie próby z wynikiem negatywnym w przypadku przekroczenia zakładanego okresu próby o więcej niż 3 miesiące.
8. Kandydat, którego próba została zamknięta z wynikiem negatywnym, może powtórnie otworzyć próbę najwcześniej po upływie 3 miesięcy od daty zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.
9. W uzasadnionych wypadkach losowych, probant ma prawo złożyć wniosek o przedłużenie próby lub jej czasowe zawieszenie.
10. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kapituły w terminie 7 dni, pisząc wniosek do Przewodniczącego Kapituły.
13. O każdej z powyższych decyzji dotyczących zamknięcia próby Kapituła zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić Komendanta Hufca, który ogłasza decyzję w najbliższym rozkazie. W tym czasie kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Kapituły do Komendanta Hufca.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. KSW bierze pod uwagę tylko zadania, które zostały zrealizowane od momentu przedłożenia wniosku o otwarcie próby na dany stopień do KSW.
2. Próba wędrownicza w swoich zadaniach powinny uwzględniać zdobywanie znaku służby lub sprawności zaawansowanej lub mistrzowskiej.
3. Wszelkie zmiany zadań próby lub opiekuna należy konsultować z KSW.
4. Programy prób są własnością kapituł i są przechowywane w ich dokumentach.
5. Stopień zdobyty w Kapitule ogłasza Komendant Hufca w swoim rozkazie.
6. Opiekunem próby może być harcerz w stopniu równym zdobywanemu albo wyższym lub instruktor (w przypadku stopnia HO – w stopniu przewodnika, a w przypadku stopnia HR – minimum w stopniu podharcmistrza). Opiekun powinien uzyskać pozytywną akceptację Kapituły.
7. Opiekun próby może jednocześnie być opiekunem tylko trzech kandydatów, w tym samym czasie trwania obydwu prób.
8. Opiekunem próby może być członek KSW.
9. Z każdego posiedzenia KSW sporządzany jest protokół, który przesłany mailem z odpowiednią prośbą do komendanta stanowi wystarczające minimum do otwarcia lub zamknięcia stopnia i ogłoszenia w rozkazie.
10. Program próby powinien zostać opracowany i przedstawiony Kapitule w formie karty próby. Wzór kart dostępny jest w formie załączników do regulaminu i tylko próby na tych drukach będą brane pod uwagę.


Kapituła Stopni Wędrowniczych spotyka się w w Komendzie Hufca w ustalonym z probantem i jego opiekunem terminie,
po wpłynięciu do Kapituły wszystkich wymaganych regulaminem dokumentów.

WNIOSKI DO KAPITUŁY WNOSI SIĘ
MAILOWO NA ADRES: STRZELCEKRAJENSKIE@ZHP.PL
UŻYWAJĄC JAKO TEMATU WIADOMOŚCI SŁOWO “KSW”.

WSZYSTKIE DOKUMENTY KAPITUŁY DOSTĘPNE W E-KANCELARII
ORAZ PO KLIKNIĘCIU W OBRAZEK WIDNIEJĄCY OBOK.

 


Powrót na górę