KLAUZULA DO KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (“ZHP”) oraz Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra (“Chorągiew”).  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjętą z ZHP współpracą. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZHP znajdzie Pani/Pan pod adresem zhp.pl/rodo. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pani/Pan skontaktować si z ZHP, pod podanym powyżej adresem siedziby ZHP lub Chorągwi. Może Pani/Pan również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczony przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem zhp-iodo@rt-net.pl.

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa („ZHP”) oraz Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra (“Chorągiew”).

2. Inspektor Ochrony Danych ZHP

ZHP oraz Chorągiew dokładają starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu ZHP powołał inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:

1) Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: zhp-iodo@rt-net.pl

2) Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 339 0645

3. Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjęciem lub z zamiarem podjęcia współpracy z ZHP. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes ZHP (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na komunikowaniu z innymi osobami, organizacjami i władzami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością statutową, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu następuje w wykonaniu umowy z ZHP, której Pani/Pan jest stroną, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania tej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).  Jednakże jeżeli Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

4. Ujawnianie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

1) dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting poczty elektronicznej,

2) operatorom pocztowym i przewoźnikom.

Pani/Pana dane osobowe mogą by również ujawniane chorągwiom ZHP oraz Muzeum Harcerstwa ZHP, będącym odrębnymi administratorami.

5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

W związku z wykorzystywaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan w każdej chwili:

1) wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto może Pani/Pan:

2) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

3) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),

4) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,

5) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub o zasadności zgłoszonego sprzeciwu albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń,

6) żądać otrzymania danych osobowych, których sama nam Pani dostarczyła / sam nam Pan dostarczył, oraz przekazania tej kopii bądź Pani samej / Panu samemu, bądź innemu wskazanemu przez Panią/Pana pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu przetwarzanych w sposób automatyczny w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO). komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.


Adres siedziby hufca:

Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie


Adres do korespondencji:

Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
skrytka pocztowa nr 62
66-500 Strzelce Krajeńskie


Kontakt telefoniczny:

Komendant Hufca – phm. Mariusz Groblica +48 660 746 295


Kontakt mailowy:

strzelcekrajenskie@zhp.pl
lub za pomocą formularza poniżej (kontakt preferowany):


Powrót na górę