Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice!
Druhny i Druhowie Instruktorzy ZHP,
Druhny i Druhowie Drużynowi, Harcerki i Harcerze!
W związku z ostatnimi wydarzeniami i dezinformacją, która pojawiła się wokół tematu harcówki i środowiska harcerskiego w miejscowości Drezdenko, komendant hufca przedstawia opinii publicznej niniejsze oświadczenie w celu dogłębnego wyjaśnienia wszelkich nieścisłości.
1. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego, działającego na zasadzie stowarzyszenia, opartego o przepisy Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 z p.zm.) oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z p.zm.).
2. Podstawą prawną działania ZHP jest Statut Związku Harcerstwa Polskiego (tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi na XXXVII Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP 4 grudnia 2011 r. i 10 marca 2012 r. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2012 r. pod pozycją KRS 0000094699), który zawiera ramy działania całej organizacji.
3. Związek Harcerstwa Polskiego działa w oparciu o zasady wynikające z Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego oraz metodę harcerską, zwanymi dalej Podstawami Wychowawczymi ZHP. Cel nadrzędny naszej organizacji harcerskiej określa Misja ZHP.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

4. Misja realizowana jest przez wszystkich harcerskich instruktorów, to jest osoby, które w ramach odpowiedniego przygotowania metodycznego oraz procedury kształceniowej, pełnią w organizacji rolę harcerskich wychowawców, mianowanych i wyznaczonych do tej funkcji przez odpowiednie władze ZHP (zazwyczaj komendy hufców).
5. Związek Harcerstwa Polskiego realizuje swoje zadania w oparciu o ujętą w Statucie ZHP strukturę terytorialną. Na czele każdej struktury stoi odpowiednia władza ZHP: Główna Kwatera ZHP (centralna władza ZHP), poniżej są komendy chorągwi (wojewódzkie struktury), a ostatnią władzą terytorialną są komendy hufców (nadzorujące hufce, które mogą zrzeszać nawet kilka gmin).

W ZHP hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych.

6. Zgodnie ze Statutem ZHP hufcem zarządza komendant ze swoją komendą. Oprócz nadzoru merytorycznego do tej władzy należy też nadzór finansowo-gospodarczy nad majątkiem ZHP (komendant hufca wraz ze skarbnikiem hufca posiadają prawomocne pełnomocnictwo władz nadrzędnych do działań przynoszących skutki finansowo-gospodarcze w naszej organizacji).
7. Drużyny, w celu usprawnienia swojej działalności programowej i tylko w tym celu (bez uprawnień majątkowych itp.), mogą łączyć się tworząc m.in. szczepy. Zasady działalności szczepów określa „Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn”, która została wprowadzona Uchwałą GK ZHP nr 156/2016 (weszła w życie z dniem 1 września 2016 r.).
8. Na czele szczepu stoi- wyznaczony przez komendanta hufca – komendant szczepu. W przeciwieństwie do komendy hufca, nie stanowi on wraz ze swoją komendą szczepu władzy ZHP sensu stricto. Zadanie komendanta szczepu ogranicza się bowiem wyłącznie do wspierania drużynowych w ich bieżącej działalności programowej i sprawowania nadzoru metodycznego i formalnego nad działaniami drużyn pod względem ich poprawności i zgodności ze Statutem i metodą harcerską.

Celami działania szczepu są: 1) zapewnienie ciągu wychowawczego, 2) utrzymanie i wspieranie rozwoju kadry, 3) wspieranie działalności jednostek wchodzących w skład szczepu.

9. Na terenie miasta Drezdenko komenda hufca pozwoliła drużynom zrzeszyć się w szczep o nazwie “Puszcza” w celu wzmocnienia działalności programowej wszystkich działających w tym mieście drużyn. Szczepem kieruje od 2014 hm. Eugeniusz Galant, który bezpośrednio podlega komendantowi Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP zgodnie z obowiązującymi w organizacji przepisami (wymienionymi wyżej).
10. Wprowadzenie szczepu nie pozbawia właściwej władzy ZHP, jaką jest komenda hufca, żadnych uprawnień i praw względem harcerzy i harcerek Drezdenka, a sam szczep ma jedynie za zadanie wzmacniać działalność programową, nie zaś działalność gospodarczo-finansową, która zgodnie z przepisami organizacji i przepisami państwowymi m.in. Ustawą o rachunkowości, podlega wyłącznie komendzie chorągwi, poprzez nadzór i kontrolę komendy hufca w Strzelcach Krajeńskich.

Sprawa harcówki i działań KH w Drezdenku

Po przywołaniu powyższych informacji należy stwierdzić, że:
1. jedyną władną przepisami ZHP władzą harcerską do dysponowania majątkiem ZHP jest Komenda Hufca w Strzelcach Krajeńskich;
2. komendant szczepu nie posiada statusu władzy ZHP, a jedynie funkcyjnego ZHP do nadzoru nad działalnością programową drużyn; jego głównym zadaniem jest wspieranie drużynowych i drużyn w realizowaniu Misji ZHP;
3. wszelkie informacje dotyczące działalności harcerskiej, nie akredytowane przez komendę hufca, która w myśl przepisów ZHP ma jedyne prawo do używania oficjalnej marki ZHP w przekazie medialnym, są bezpodstawne i nieoficjalne.
Komendant Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP wraz ze skarbnikiem hufca, po uzyskaniu informacji o wyczerpaniu się umowy zawartej przez poprzednie władze hufca z Urzędem Miejskim w Drezdenku, dotyczącym bezpłatnego najmu harcówki przy ul. Warszawskiej, odbyli spotkanie z Burmistrzem i pracownikami urzędu w celu przedłużenia najmu. O spotkaniu opinia publiczna i zainteresowani zostali poinformowani poprzez oficjalny kanał informacyjny hufca tj. stronę zhp.strzelce.pl.
W związku z przekazaną informacją o braku możliwości przedłużenia umowy najmu, wynikającą z potrzeb Centrum Integracji Społecznej, komendant hufca podjął się negocjacji pozyskania dla harcerzy z Drezdenka nowego lokum, które spełniałoby odpowiednie warunki sanitarno-komunalne dla szczepu “Puszcza”. Obecna harcówka nie posiada ani dobrego węzła sanitarnego, ani nie jest pomieszczeniem dostatecznie ogrzewanym. Ustawy państwowe wymagają od organizacji wychowującej dzieci i młodzież zapewnienie takich warunków do działalności statutowej, które spełniają odpowiednie wymogi sanitarne.
Burmistrz wraz z Urzędem Miejskim wskazali ZHP nowy lokal do swojej działalności przy ul. Milickiej oraz przystali na podpisanie długoletniej umowy bezpłatnego użytkowania nowej harcówki oraz wsparcia harcerzy m.in. przez nie nakładanie na ZHP dodatkowych kosztów użytkowania nowego lokum. Jednocześnie obie strony uzgodniły, że dopiero w momencie przygotowania nowej harcówki, harcerze opuszczą dotychczas zajmowany lokal przy ul. Warszawskiej.
Władze hufca rozumieją, że harcerze, ich rodzice i instruktorzy ZHP włożyli w obecny lokal swój wysiłek, czas i pieniądze, mają także świadomość, że remont obecnego lokalu został w pełni pokryty z budżetu gminy (nie jak twierdzono wcześniej jako dotację celową na rzecz harcerzy, ale jako fundusz remontowy zasobów komunalnych na rzecz przystosowania budynków do celów gminy). Komenda zapoznała się też z informacją, że lokal ten był trzykrotnie przekazywany harcerzom, a następnie im odbierany. Stojąc jednak w zgodności z przepisami, komenda hufca ma świadomość, że działalność harcerska oparta jest na bezinteresownej służbie i nie może być nadrzędna wobec zadań miasta Drezdenko w innych obszarach, wobec czego postanowiła:
1. pozyskać lokal o podwyższonych warunkach sanitarnych dla harcerzy z okresem użytkowania dłuższym oraz lepszą lokalizacją dla działań metody harcerskiej;
2. wesprzeć działalność harcerską poprzez udział Komendy Hufca w najbliższym konkursie ofert i grantów Urzędu Miejskiego Drezdenko, który przełoży się bezpośrednio na jakość programu w drużynach
3. wzmocnić współpracę z Urzędem Miejskim w celu rozwoju harcerstwa w mieście.
Negocjacje w powyższych kwestiach przebiegły pomyślnie. Komendant hufca wydał dodatkowo zarządzenie nr 1/2016, zakazujące wszystkim członkom ZHP na terenie miasta Drezdenko wszczynania jakiejkolwiek akcji niezgodnych z przepisami ZHP, jak i decyzjami władz ZHP.
Działania podjęte przez obecne władze hufca w żaden też sposób nie są wymierzone przeciw harcerzom z Drezdenka. Zadaniem komendy hufca jest i zawsze będzie wspieranie drużyn w ich podstawowej działalności.
Nieprawdą jest też to, że komendant hufca ze swoją komendą działa na niekorzyść szczepu “Puszcza”, ponieważ władze ZHP zawsze będą działać wyłącznie na rzecz dobra i rozwoju Związku w każdym mieście i miejscu działania harcerstwa.

Szanowni Państwo, Drogie Druhny i Drodzy Druhowie!

W związku z powyższym upraszamy Was, aby nie bojkotować działań władz ZHP i nie szerzyć dalszej nieprawdy w swoim środowisku. Komenda hufca przekazała już wszystkim drużynowym w swoim zarządzeniu istotne informacje dotyczące powyższego problemu. Na ostatnim zjeździe poinformowano też pozostałych instruktorów o najbliższych planowanych działaniach harcerskich w tej sprawie.
W związku ze złamaniem elementarnej zasady harcerskiej, jaką jest wykonywanie przez członków ZHP poleceń służbowych (skierowanych do nich przez odpowiednie władze ZHP), z przykrością informujemy, że dalsze niestosowanie się do zaleceń władz hufca przez instruktorów ZHP z miejscowości Drezdenko, skutkować będzie koniecznością wyciągnięcia skutków statutowych. ZHP oficjalnie odcina się od działań obcych, nie zatwierdzonych przez kompetentne władze, jednocześnie przeprasza władze miejskie Drezdenka za przekazywanie opinii publicznej przez niektórych swoich członków (tych byłych i obecnych) informacji nieprawdziwych lub niekompletnych. Komenda hufca wierzy, że mimo zamieszania jakie wywołała była członkini Związku na miejskim portalu społecznościowym, władze miejskie nadal pozostaną przychylne ZHP i wspomogą go w realizowaniu Misji ZHP oraz zapewnią harcerzom z Drezdenka odpowiednie warunki do dalszej pracy i rozwoju.
Drużynowych proszę zatem po raz wtóry do wykonania polecenia służbowego i pozostania w jedności ze Związkiem Harcerstwa Polskiego! W związku ze zwołaniem zbiórki całej kadry hufca na dzień 9 grudnia uprasza się wszystkich drużynowych o obecność, a także o wypełnienie zarządzenia nr 1/2016 i przestrzeganie przepisów Statutu ZHP.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
komendant hufca phm. Mariusz Groblica

 

Napisane przez:

phm. Mariusz Groblica

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany logged in by dodać posta.

Powrót na górę