Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP jest jednostką terytorialną Związku Harcerstwa Polskiego. Przynależy jurysdykcyjnie do Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP (województwa lubuskiego). Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich. Swoim zasięgiem działania hufiec obejmuje cały powiat strzelecko-drezdenecki (na północno-wschodnim krańcu województwa lubuskiego).


Paragraf 33 Statutu ZHP określa hufiec w następujący sposób:

 1. Hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych.
 2. Hufiec tworzy warunki do działania jednostek organizacyjnych przez:
 • budowanie wspólnoty instruktorskiej i wspólnoty gromad, drużyn i kręgów,
 • wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
 • pozyskiwanie i motywowanie kadry,
 • inicjowanie i wzmacnianie działalności programowej i metodycznej podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • wspieranie gromad, drużyn, kręgów, szczepów i związków drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
 • koordynację, nadzór i systematyczną ocenę podległych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską,
 • współpracę z władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.
 1. Hufiec tworzy komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk, wyznaczając jego obszar działania i siedzibę władz.
 2. Komenda chorągwi zmienia obszar działania hufca na wniosek zainteresowanych środowisk, po zasięgnięciu opinii właściwych komend hufców.
 3. Hufiec rozwiązuje komenda chorągwi, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk. W przypadku rozwiązania hufca komenda chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie zmiany przydziału służbowego członków, przynależności jednostek organizacyjnych hufca oraz w sprawie składników majątkowych hufca i uregulowania jego zobowiązań.

Na czele hufca stoi komendant i jego komenda wybierana co 4 lata na zjeździe zwykłym hufca. Pomiędzy zjazdami działa w hufcu dodatkowo komisja rewizyjna, która czuwa nad legalnością działań hufca zgodnie z przepisami.


Hufiec Strzelce Krajeńskie odpowiada w nomenklaturze cywilnej powiatowi, zaś ośrodki miejskie – gminy to szczepy. W każdym szczepie działają drużyny, gromady, kręgi i kluby. O wszystkich jednostkach, władzach hufca, zespołach instruktorskich można poczytać na naszej stronie internetowej.


Powrót na górę