huf

 

hm. Jadwiga Piątek
Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
tel. +48667973291
mailopis funkcjifacebook
phm. Grażyna Niwińska-Sotkiewicz
Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
tel. +48600044033
mailopis funkcjifacebook
ks. phm. Michał Gławdel
członek Komendy Hufca ds. programu
tel. +48696296647
mailopis funkcjifacebook
Agnieszka Gaweł
Skarbnik Hufca
tel. +48577701655
mailopis funkcjifacebook
phm. Jacek Różański
Kwatermistrz Hufca
tel. +48532318974
mailopis funkcjifacebook


KOMENDA HUFCA
1. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna
za program i pracę z kadrą.
2. Komenda hufca:
1) określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
2) buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
3) przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
4) zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
5) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
6) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
7) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
8) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
9) wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

KOMENDANT HUFCA:
1) kieruje pracą komendy hufca,
2) kieruje bieżącą działalnością hufca,
3) reprezentuje hufiec,
4) wydaje rozkazy,
5) prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

 


 

pwd. Sylwia Kowalewska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca
mailtelfb
pwd. Józef Pater
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca
mailtel.fb
WAKAT


Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

Powrót na górę